سمینارها و کنفرانس ها

سمینارها و کنفرانس ها

​اين اداره با هدف ايجاد فضاي مناسب جهت گردآوري انديشه ها و افكار صاحبنظران، مديران، محققان، پژوهشگران ، اساتيد ودانشجويان با تاكيد بر تقويت همكاري هاي فني و تخصصي ميان سازمانها و شركت ها زمينه تبادل آخرين دستاوردها و نوآوريهاي علمي و تجربيات اجرايي را مهيا مي سازد.

زمان برگزاری :1399/12/05