فراخوان مقالات و تجارب در چهاردهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
دوشنبه,08 تير, 0774
25 و 26 دی ماه 1397

 دبيرخانه دائمي كنفرانس توسعه منابع انسانی

تهران، خيابان شيخ بهايي جنوبي ، خيابان ايرانشناسي ، شهرك والفجر ، كوچه نهم ،

تلفن : 88604222 داخلي(3162-3142-3130-3151-3172) نمابر:88604283                      تلفن همراه :  09125838895

www.imi.ir                   Conf@imi.ir

 


 

Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.