توضیحات انتخاب واحد
  
  
  
  
  
مدرك دوره
  
  
  
  
  
راهکارهای سازمان
  
  
  
DBAمشترک با دانشگاه فرانسوی
2.5

The degree is issued by the French university in accordance with EU's higher educational standards.​

120
The program's duration is two and half years. The first year or Phase I of the program will cover 12 courses. The remaining period or Phase II of the program will focus on the research thesis or dissertation.15دوره هاDBA
  
DBAاختصاصی سازمان مدیریت صنعتی
512
6.0
3.0

به فارغ‌التحصيلان دوره مطابق شرايط سازمان مديريت صنعتي، گواهینامه دوره DBA اعطا خواهد شد.

32
3 سال و معادل 6ترم  32 واحد درسی و 512 ساعت آموزشی16دوره هاDBA; مالی; بازاریابی و فروش; بین الملل; علوم مدیریت; مدیریت بازاریابی; مدیریت بازرگانی; مدیریت فروش; مدیریت فناوری اطلاعات
  
در حال اجرا
کارشناسی ارشدرسمی
704
4.0
2.0

مدرك از طرف وزارت علوم صادر كرديده و كارشناسي ارشد ارزيابي مي گردد.​

44
8,580,000
2 سال و معادل 4 ترم 44  واحد درسی و 704 ساعت آموزشی17دوره هاتولید و عملیات; تولید; MBA; علوم مدیریت; سازمان مدیریت صنعتی; مهندسی صنایع - برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
  
کارشناسی ارشدرسمی
768
5.0
2.5

مدرك از طرف وزارت علوم صادر گرديده و  كارشناسي ارشد ارزيابي مي گردد.

48
10,780,000
2.5 سال و معادل 5 ترم– 48  واحد درسی (تعداد واحدهای اصلی : 30 ، تعداد واحدهای اصلی _ اختیاری: 6 و  تعداد واحدهای تخصصی: 12 ) و 768 ساعت آموزشی18تحصیلات تکمیلی و دوره های عالیMBA; EMBA; مدیریت اجرایی; علوم مدیریت; مدیریت سازمانهای خدماتی; مدیریت سازمانهای خدمت گرا
  
در حال اجرا
کارشناسی ارشددر سطح
768
5.0
2.5

به فارغ‌التحصيلان دوره مطابق شرايط سازمان مديريت صنعتی، گواهینامه دوره درسطح كارشناسي ارشد EMBA- مدیریت اجرایی اعطا خواهد شد.

اين مدرك از سوي سازمان ارزشيابي WES (World Education Services) كانادا و امريكاي شمالي مورد تاييد قرار گرفته است.

48
2.5 سال و معادل 5 ترم– 48  واحد درسی و 768  ساعت آموزشی19تحصیلات تکمیلی و دوره های عالیMBA; EMBA; علوم مدیریت; مدیریت اجرایی; مدیریت سازمانهای خدماتی; مدیریت سازمانهای خدمت گرا; مهندسی مدیریت
1
  
در حال اجرا
کارشناسی ارشددر سطح
692
3.0
1.5

به فارغ‌التحصيلان دوره مطابق شرايط سازمان مديريت صنعتي، گواهینامه دوره درسطح كارشناسي ارشد MBA- بازار سرمایه اعطا خواهد شد.

اين مدرك از سوي سازمان ارزشيابي WES (World Education Services) كانادا و امريكاي شمالي مورد تاييد قرار گرفته است.

56
1/5 سال و معادل 3 ترم– 56   واحد درسی21دوره هابازار سرمایه
2
  
در حال اجرا
کارشناسی ارشددر سطح
640
4.0
2.0

به فارغ‌التحصيلان دوره مطابق شرايط سازمان مديريت صنعتی، گواهینامه دوره درسطح كارشناسي ارشد MBA- بازاریابی استراتژیک اعطا خواهد شد.

اين مدرك از سوي سازمان ارزشيابي WES (World Education Services) كانادا و امريكاي شمالي مورد تاييد قرار گرفته است.

40
150,000,000
2سال و معادل 4 ترم– 40  واحد درسی و 640 ساعت آموزشی22دوره هابازاریابی و فروش
3
  
بر حسب تقاضا
کارشناسی ارشددر سطح
656
4.0
2.0

به فارغ‌التحصيلان دوره مطابق شرايط سازمان مديريت صنعتي، گواهینامه دوره درسطح كارشناسي ارشد MBA- مدیریت پروژه  اعطا خواهد شد.

اين مدرك از سوي سازمان ارزشيابي WES (World Education Services) كانادا و امريكاي شمالي مورد تاييد قرار گرفته است.

41
160,000,000
2سال و معادل 4 ترم - 41  واحد درسی و 656 ساعت آموزشی23دوره هامنابع انسانی; MBA; علوم مدیریت; مدیریت اجرایی; مدیریت پروژه; مدیریت فناوری اطلاعات; مدیریت کسب و کار هوشمند; مدیریت هوشمندی کسب و کار
4
  
در حال اجرا
کارشناسی ارشددر سطح
656
4.0
2.0

به فارغ‌التحصيلان دوره مطابق شرايط سازمان مديريت صنعتی، گواهینامه دوره درسطح كارشناسي ارشد MBA- مدیریت کسب و کار هوشمند و تحول گرا (MITM) اعطا خواهد شد.

اين مدرك از سوي سازمان ارزشيابي WES (World Education Services) كانادا و امريكاي شمالي مورد تاييد قرار گرفته است.

41
150,000,000
2سال و معادل 4 ترم– 41  واحد درسی و 656 ساعت آموزشی24دوره هاMBA; مدیریت فناوری اطلاعات; مدیریت کسب و کار هوشمند
5
  
در حال اجرا
کارشناسی ارشددر سطح
704
4.0
2.0

به فارغ‌التحصيلان دوره مطابق شرايط سازمان مديريت صنعتی، گواهینامه دوره درسطح كارشناسي ارشد مهندسی صنایع مدیریت مهندسي اعطا خواهد شد.

اين مدرك از سوي سازمان ارزشيابي WES (World Education Services) كانادا و امريكاي شمالي مورد تاييد قرار گرفته است.

44
15,000,000
2سال و معادل 4 ترم– 44   واحد درسی و 704 ساعت آموزشی25دوره هاMBA; علوم مدیریت; تولید و عملیات; مهندسی صنایع - برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
6
  
در حال اجرا
کارشناسی ارشددر سطح
640
4.0
2.0

به فارغ‌التحصيلان دوره مطابق شرايط سازمان مديريت صنعتي، گواهینامه دوره درسطح كارشناسي ارشد MBA- مدیریت منابع انسانی اعطا خواهد شد.

اين مدرك از سوي سازمان ارزشيابي WES (World Education Services) كانادا و امريكاي شمالي مورد تاييد قرار گرفته است.

40
150,000,000
2سال و معادل 4 ترم - 40 واحد درسی و 640 ساعت آموزشی26دوره هاMBA; منابع انسانی
7
  
در حال اجرا
کارشناسی ارشددر سطح
656
4.0
2.0

به فارغ‌التحصيلان دوره مطابق شرايط سازمان مديريت صنعتي، گواهینامه دوره درسطح كارشناسي ارشد MBA- مدیریت مالی اعطا خواهد شد.

اين مدرك از سوي سازمان ارزشيابي WES (World Education Services) كانادا و امريكاي شمالي مورد تاييد قرار گرفته است.

41
150,000,000
2سال و معادل 4 ترم - 41  واحد درسی و 656 ساعت آموزشی27دوره هاMBA; مالی
8
  
در حال اجرا
کارشناسی ارشددر سطح
624
4.0
2.0

به فارغ‌التحصيلان دوره مطابق شرايط سازمان مديريت صنعتي، گواهینامه دوره درسطح كارشناسي ارشد  MBA- مدیریت صنعت‌خودرو اعطا خواهد شد.

اين مدرك از سوي سازمان ارزشيابي WES (World Education Services) كانادا و امريكاي شمالي مورد تاييد قرار گرفته است.

39
160,000,000
2سال و معادل 4 ترم - 30 واحد نظري و 9 واحد نظري (مجموعا 39 واحد درسي) و 624 ساعت آموزشی35تحصیلات تکمیلی و دوره های عالیMBA; علوم مدیریت; مدیریت صنعت خودرو
12
  
POST MBA
96
1.0
0.5

به دانش آموختگان این دوره، مطابق شرایط سازمان مدیریت صنعتی، مدرک دوره Post MBA با گرایش هوشمندی کسب و کار اعطاء خواهد شد.

6
30,000,000
طول دوره حدود چهار ماه، در قالب 6 واحد درسی می باشد. 40دوره هاPost MBA; مدیریت فناوری اطلاعات; مدیریت کسب و کار هوشمند; مدیریت هوشمندی کسب و کار; مهندسی فناوری اطلاعات
  
کارشناسیدر سطح
592
4.0
2.0

به دانش ­آموختگان دوره مطابق شرایط سازمان مدیریت صنعتی، گواهینامه دوره عالی در سطح کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی اعطا خواهد شد.

37
 2 سال، معادل 4 ترم، 37 واحد درسي و 592 ساعت آموزشي.47تحصیلات تکمیلی و دوره های عالیمدیریت بازرگانی; علوم مدیریت
  
کارشناسیدر سطح
672
4.0
2.0

به دانش آموختگان این دوره، مطابق شرایط سازمان مدیریت صنعتی، مدرک دوره درسطح كارشناسي ناپيوسته حسابداري اعطاء خواهد شد.

42
2 سال، معادل 4 ترم، 42 واحد درسي و 672 ساعت آموزشي.  دوره به صورت يك روز در هفته برگزار مي‌شود.48دوره هاحسابداری
  
کاردانیدر سطح
624
4.0
2.0

به دانش­ آموختگان دوره مطابق شرایط سازمان مدیریت صنعتی، گواهینامه دوره عالی مدیریت بازرگانی در سطح کاردانی اعطا خواهد شد.

39
2سال معادل 4 ترم -39 واحد درسی و 624 ساعت آموزشی 58دوره هابازاریابی و فروش
  
Post DBAبین المللی
302
3.0
1.5

  • جهت اخذ مدرک دوره، تدریس 30 تا 50 ساعت بعنوان همکار استاد (TA) در یکی از دوره‌های سازمان مدیریت صنعتی الزامی می‌باشد.
  • پس از ارائه Acceptance مقاله علمی پژوهشی توسط دانشپذیر، مدرک دوره صادر خواهد شد.
  • به فارغ‌التحصیلان، گواهینامه Post-DBA از سوی  FNEGEاعطا خواهد شد.​
1.5 سال60دوره هاPost DBA; DBA; مدیریت بازاریابی; مدیریت اجرایی; علوم مدیریت; شناخت و عارضه یابی سازمانی; تولید و عملیات; تعالی سازمانی; بین الملل; مهندسی مدیریت
  
کاردانیدر سطح
704
4.0
2.0

به دانش آموختگان دوره مطابق شرایط سازمان مدیریت صنعتی، گواهینامه دوره عالی حسابداری- در سطح کاردانی اعطا خواهد شد.

44
2سال معادل 4 ترم -44 واحد درسی و 704 ساعت آموزشی 61دوره هاحسابداری
  
کارشناسی ارشدرسمی
4.0
2.0
48
2 سال معادل 4 ترم تحصيلي66تحصیلات تکمیلی و دوره های عالیEMBA; MBA
  
کارشناسی ارشدرسمی
4.0
2.0
48
2 سال  معادل 4 ترم تحصيلي67تحصیلات تکمیلی و دوره های عالیMBA
  
کارشناسی ارشدرسمی
68تحصیلات تکمیلی و دوره های عالیMBA
  
کارشناسی ارشدرسمی
69تحصیلات تکمیلی و دوره های عالیMBA
  
بر حسب تقاضا
کارشناسی ارشددر سطح
640
4.0
2.0

به فارغ‌التحصيلان دوره مطابق شرايط سازمان مديريت صنعتی، گواهینامه دوره عالی مدیریت شركتهاي ساختمانی و معماری (Construction MBA) در سطح كارشناسي ارشد اعطاء خواهد شد.

لازم به ذكر است ادامه تحصيل در دوره‌هاي DBA سازمان مديريت صنعتي براي اين فارغ‌التحصيلان امكان‌پذير مي‌باشد.

40
2سال و معادل 4 ترم– 40 واحد درسی و 640 ساعت آموزشی70دوره هاMBA
  
در حال اجرا
دوره هاي بين المللبین المللی
264
1.0

داوطلبینی که تمامی الزامات حضور در دوره را دارا بوده‌اند، موفق به کسب مدرک حرفه‌ای صادره ازسوی شبکه مدرسه‌های عالی مطالعات تجاری FNEGE (HECs-IAEs) خواهند شد که توسط مدیران مدارس، مهر و امضاء می‌شود.

1 سال71دوره هاDBA; MBA; Post DBA; Post MBA; مدیریت اجرایی; مهندسی اجرا; مهندسی مدیریت
  
بر حسب تقاضا
کارشناسی ارشددر سطح
608
4.0
2.0

به فارغ‌التحصيلان دوره مطابق شرايط سازمان مديريت صنعتي، گواهینامه دوره درسطح كارشناسي ارشد مدیریت کسب و کار حمل و نقل اعطا خواهد شد.

اين مدرك از سوي سازمان ارزشيابي WES (World Education Services) كانادا و امريكاي شمالي مورد تاييد قرار گرفته است.

38
2سال,  4ترم ,  38 واحد   ,608  ساعت72تحصیلات تکمیلی و دوره های عالیMBA
  
در حال اجرا
POST MBA
120
1.0
0.5

به دانش آموختگان این دوره، مطابق شرایط سازمان مدیریت صنعتی، مدرک دوره Post MBA با گرایش مدیرت پروژه اعطاء خواهد شد.

7.5
32,500,000
طول دوره حدود شش ماه (24هفته) به صورت نیم روز در هر هفته، در قالب 7.5 واحد درسی می باشد.74دوره هاPost MBA
  
در حال اجرا
کارشناسی ارشددر سطح
512
4.0
2.0

به دانش‌آموختگان دوره مطابق شرايط سازمان مديريت صنعتی، گواهینامه دوره درسطح كارشناسي ارشد MBA- بازرگانی اعطا خواهد شد.
اين مدرك از سوي سازمان ارزشيابي
WES (World Education Services) كانادا و امريكاي شمالي مورد تاييد قرار گرفته است.

32
2 سال و معادل 4 ترم– 32 واحد درسی75تحصیلات تکمیلی و دوره های عالیMBA
  
در حال اجرا
دوره هاي بين المللبین المللی
به شرکت کنندگان در تمامی کلاس ها و کارگروه ها، گواهی پایان دوره توسط دانشگاه لاهه THUAS و مرکز حقوقی و داوری لاهه HCLA اعطا می گردد.
طول دوره 8 روز می باشد.76دوره هاMBA; علوم مدیریت; مدیریت بازرگانی; مدیریت بازاریابی; مدیریت اجرایی
  
در حال اجرا
کارشناسی ارشددر سطح
480
3.0
1.5

به دانش آموختگان اين دوره مطابق شرايط سازمان مديريت صنعتي ؛گواهینامه دوره در سطح کارشناسی ارشد MBA- مديريت معدن و صنايع معدنی اعطا خواهد شد.​

30
این دوره بصورت یک روز درهفته؛ در روزهای پنج‎ شنبه ارائه خواهد شد.مدت زمان اين دوره برابر 1.5 سال و معادل 3 ترم مي باشد. در طول دوره 30 واحد ارائه مي‎گردد كه معادل  480ساعت آموزشي مي باشد.77دوره هاMBA; مديريت معدن و صنايع معدنی
1 - 30صفحه بعد