مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
نگرش تحليلي بر اقتصاد ايران
2.0
اول
تفكر خلاق و انتقادي در تحليل كسب و كار
1.0
سوم
رويكردهاي نوين در مديريت استراتژيك
2.0
دوم
مديريت و تحليل رفتار در فضاي نوين كسب و كار
2.0
دوم
سرمايه‌هاي اجتماعي و رفتار شهروندي در اداره كسب و كار پايدار
1.0
اول
مهندسي  سيستم
2.0
اول
سمينار
1.0
اول
سمينار
1.0
دوم
پروژه پايان نامه
10.0
چهارم
اخلاق و ارزش‌ها در فضاي كسب و كار
1.0
سوم
رويكردهای نوآورانه به رهبري سازماني
2.0
سوم
تحلیل استراتژی های بازرگانی بین المللی در فرایند جهانی شدن
2.0
سوم
مدیریت سرمایه گذاری و ارزيابي طرح هاي اقتصادي
2.0
سوم
روش تحقيق
3.0
دوم
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
واحدهاي گرايش
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
نگرش تحليلي بر اقتصاد ايران
2.0
اول
تفكر خلاق و انتقادي در تحليل كسب و كار
1.0
سوم
رويكردهاي نوين در مديريت استراتژيك
2.0
دوم
مديريت و تحليل رفتار در فضاي نوين كسب و كار
2.0
دوم
سرمايه‌هاي اجتماعي و رفتار شهروندي در اداره كسب و كار پايدار
1.0
اول
مهندسي  سيستم
2.0
اول
سمينار
1.0
اول
سمينار
1.0
دوم
پروژه پايان نامه
10.0
چهارم
اخلاق و ارزش‌ها در فضاي كسب و كار
1.0
سوم
رويكردهای نوآورانه به رهبري سازماني
2.0
سوم
تحلیل استراتژی های بازرگانی بین المللی در فرایند جهانی شدن
2.0
سوم
مدیریت سرمایه گذاری و ارزيابي طرح هاي اقتصادي
2.0
سوم
روش تحقيق
3.0
دوم
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان دوره

طول دوره-سال

طول دوره به ترم

تعداد واحد درسی

ساعت آموزشی

شهریه

مقطع

نوع دوره

مخاطبین دوره

ویژگی های دوره

هدف دوره

طول دوره

شرايط شرکت در دوره

تماس با مسئولین دوره

مدرك دوره

مقدمه

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

Sortt

توضیحات انتخاب واحد

type

کلید واژه ها

پیوست ها

نوع محتوا: محتوای پایه دوره های عالی
ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط