مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
اصول مديريت  و تئوري سازمان
3.0
مباني علم اقتصاد (خرد و كلان)
3.0
اقتصاد مهندسي
3.0
تحقيق در عمليات
3.0
احتمال و آمار مهندسی
3.0
  
  
  
تئوري تصميم گيري
3.0
مهندسي سيستم
3.0
مهندسي مالي
3.0
برنامه ريزي زنجيره عرضه
3.0
پيش بيني و سريهاي زماني
3.0
برنامه ريزي و مديريت پروژه
3.0
مديريت كيفيت جامع
3.0
مديريت نوآوري و فن آوري
3.0
مديريت منابع انساني
3.0
بازاريابي
3.0
سمينار
2.0
پايان نامه
6.0
  
  
  
شبیه‌سازی کامپیوتری
3.0
مديريت دانش
3.0
مدیریت مالی
3.0
بازاریابی
3.0
قيمت گذاري و مديريت درآمد
3.0
مباني تجارت الكترونيكي
3.0
تحليل داده هاي مهندسي
3.0
مديريت عمليات خدماتي
3.0
برنامه ريزي استراتژيك
3.0
مديريت منابع انساني
3.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
واحدهاي گرايش
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
تئوري تصميم گيري
3.0
مهندسي سيستم
3.0
مهندسي مالي
3.0
برنامه ريزي زنجيره عرضه
3.0
پيش بيني و سريهاي زماني
3.0
برنامه ريزي و مديريت پروژه
3.0
مديريت كيفيت جامع
3.0
مديريت نوآوري و فن آوري
3.0
مديريت منابع انساني
3.0
بازاريابي
3.0
سمينار
2.0
پايان نامه
6.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان دوره

طول دوره-سال

طول دوره به ترم

تعداد واحد درسی

ساعت آموزشی

شهریه

مقطع

نوع دوره

مخاطبین دوره

ویژگی های دوره

هدف دوره

طول دوره

شرايط شرکت در دوره

تماس با مسئولین دوره

مدرك دوره

مقدمه

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

Sortt

توضیحات انتخاب واحد

type

کلید واژه ها

پیوست ها

نوع محتوا: محتوای پایه دوره های عالی
ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط