مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
اخلاق و احکام کسب وکار
3.0
اصول اقتصاد
3.0
حسابداری برای مدیران
3.0
مدیریت استراتژیک
3.0
مدیریت بازاریابی
3.0
مدیریت عملیات
3.0
مدیریت مالی
3.0
مدیریت منابع انسانی
3.0
نظریه های سازمان و مدیریت
3.0
مدیریت رفتار سازمانی
3.0
  
  
  
احتمال و آمار در مدیریت
3.0
اخلاق و ارزش های اسلامی برای مدیران
3.0
ارتباطات مدیریت
3.0
اصول تنظیم قراردادها و مذاکرات تجاری
3.0
اصول کارآفرینی
3.0
اقتصاد از منظر اسلام
3.0
اقتصاد کلان
3.0
اقتصاد مقاومتی
3.0
پروژه پایانی
3.0
پویایی کسب و کار
3.0
تحقیق در عملیات
3.0
تصمیم گیری برای مدیران
3.0
توسعه پایدار و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی
3.0
توسعه و پیشرفت اسلامی
3.0
حاکمیت شركتی
3.0
حقوق کسب و کار
3.0
رهبری در سازمان
3.0
رهبری و مدیریت تغییر با رویکرد اسلامی
3.0
روش های تحقیق کسب و کار
3.0
روش های حل مساله
3.0
سیستم های اطلاعاتی مدیریت
3.0
فضای کسب و کار در ایران
3.0
مدیریت از منظر اسلام
3.0
مدیریت پروژه
3.0
مدیریت تغییر
3.0
مدیریت دانش
3.0
مدیریت ریسک
3.0
مدیریت فناوری و نوآوری
3.0
مدیریت کیفیت
3.0
مشاوره
3.0
1 - 30صفحه بعد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
واحدهاي گرايش
  
  
پیاده سازی استراتژی (اصلي)
3.0
مدیریت استراتزیک پیشرفته (اصلي)
3.0
تفکر استراتژیک و استراتژی در عمل (اختياري)
3.0
کنترل، بودجه بندی و مدیریت عملکرد (اختياري)
3.0
مدیریت استراتژیک در سازمان های دولتی و غیرانتفاعی (اختياري)
3.0
مدیریت استراتژیک در شرکت های مادر و هلدینگ (اختياري)
3.0
مدیریت رشد (اختياري)
3.0
مباحث منتخب در استراتژی (اختياري)
3.0
مدیریت تغییر (اختياري)
3.0
مشاوره (اختياري)
3.0
استراتژی بازاریابی (اختياري)
3.0
مدیریت استراتژیک منابع انسانی (اختياري)
3.0
استراتژی عملیات (اختياري)
3.0
مدیریت استراتژیک زنجیره تامین (اختياري)
3.0
مدیریت استراتژیک فناوری (اختياري)
3.0
آینده پژوهی (اختياري)
3.0
مدیریت اتحادهای استراتژیک (اختياري)
3.0
  
  
  
اخلاق و احکام کسب وکار
3.0
اصول اقتصاد
3.0
حسابداری برای مدیران
3.0
مدیریت استراتژیک
3.0
مدیریت بازاریابی
3.0
مدیریت عملیات
3.0
مدیریت مالی
3.0
مدیریت منابع انسانی
3.0
نظریه های سازمان و مدیریت
3.0
مدیریت رفتار سازمانی
3.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان دوره

طول دوره-سال

طول دوره به ترم

تعداد واحد درسی

ساعت آموزشی

شهریه

مقطع

نوع دوره

مخاطبین دوره

ویژگی های دوره

هدف دوره

طول دوره

شرايط شرکت در دوره

تماس با مسئولین دوره

مدرك دوره

مقدمه

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

Sortt

توضیحات انتخاب واحد

type

کلید واژه ها

پیوست ها

نوع محتوا: محتوای پایه دوره های عالی
ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط