مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
اصول حسابداري
2.0
اول
مباني ابزارها، بازارها و نهادهاي مالي
2.0
اول
قوانين و مقررات پايه در بازار سرمايه
2.0
دوم
مباني و آمار و رياضيات مالي
2.0
اول
اقتصاد براي مديران
3.0
اول
فقه معاملات و صنعت خدمات مالي اسلامي
2.0
دوم
فهم و تحليل صورت‌هاي مالي
3.0
دوم
قوانين و مقررات بازار سرمايه
2.0
سوم
زبان تخصصي مالي
1.0
دوم
مديريت مالي پيشرفته
3.0
دوم
ابزارهاي تامين مالي در بازار سرمايه و بازار پول
2.0
سوم
مديريت سرمايه گذاري پيشرفته
2.0
سوم
مقررات عرضه و پذيرش شركتها و كالاها در بازار سرمايه
2.0
سوم
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
واحدهاي گرايش
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
اصول حسابداري
2.0
اول
مباني ابزارها، بازارها و نهادهاي مالي
2.0
اول
قوانين و مقررات پايه در بازار سرمايه
2.0
دوم
مباني و آمار و رياضيات مالي
2.0
اول
اقتصاد براي مديران
3.0
اول
فقه معاملات و صنعت خدمات مالي اسلامي
2.0
دوم
فهم و تحليل صورت‌هاي مالي
3.0
دوم
قوانين و مقررات بازار سرمايه
2.0
سوم
زبان تخصصي مالي
1.0
دوم
مديريت مالي پيشرفته
3.0
دوم
ابزارهاي تامين مالي در بازار سرمايه و بازار پول
2.0
سوم
مديريت سرمايه گذاري پيشرفته
2.0
سوم
مقررات عرضه و پذيرش شركتها و كالاها در بازار سرمايه
2.0
سوم
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان دوره

طول دوره-سال

طول دوره به ترم

تعداد واحد درسی

ساعت آموزشی

شهریه

مقطع

نوع دوره

مخاطبین دوره

ویژگی های دوره

هدف دوره

طول دوره

شرايط شرکت در دوره

تماس با مسئولین دوره

مدرك دوره

مقدمه

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

Sortt

توضیحات انتخاب واحد

type

کلید واژه ها

پیوست ها

نوع محتوا: محتوای پایه دوره های عالی
ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط