مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
اصول مديريت و تئوري سازمان
2.0
اول
نگرش سيستمي
2.0
اول
اقتصاد براي مديران
2.0
اول
مديريت منابع انساني
2.0
اول
مباني حسابداري و مديريت مالي
2.0
اول
اصول بازاريابي
2.0
اول
  
  
  
رفتار مصرف كننده
2.0
دوم
تحقيقات بازاريابي
2.0
دوم
بازاريابي صنعتي
2.0
دوم
اصول كسب و كار و بازاريابي الكترونيك
1.0
دوم
مهارت هاي عمومي مديران بازاريابي و فروش
1.0
دوم
مديريت استراتژيك بازاريابي
2.0
سوم
مديريت برند
2.0
سوم
مباني مديريت و بازاريابي خدمات
2.0
سوم
كسب و كار بين الملل
2.0
سوم
مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
1.0
سوم
مسائل جاري مديران بازاريابي و فروش
1.0
سوم
ارتباطات جامع بازاريابي
2.0
چهارم
مديريت فروش
2.0
چهارم
  
  
  
پایان نامه
6.0
چهارم
  
  
  
مدل هاي كسب و كار
2.0
چهارم
مديريت تكنولوژي و نوآوري
2.0
چهارم
مديريت تحول
2.0
چهارم
توسعه فردي
2.0
آينده پژوهي
2.0
هوشمندي كسب و كار
2.0
برنامه ريزي كسب و كار
2.0
  
واحدهاي گرايش
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
رفتار مصرف كننده
2.0
دوم
تحقيقات بازاريابي
2.0
دوم
بازاريابي صنعتي
2.0
دوم
اصول كسب و كار و بازاريابي الكترونيك
1.0
دوم
مهارت هاي عمومي مديران بازاريابي و فروش
1.0
دوم
مديريت استراتژيك بازاريابي
2.0
سوم
مديريت برند
2.0
سوم
مباني مديريت و بازاريابي خدمات
2.0
سوم
كسب و كار بين الملل
2.0
سوم
مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
1.0
سوم
مسائل جاري مديران بازاريابي و فروش
1.0
سوم
ارتباطات جامع بازاريابي
2.0
چهارم
مديريت فروش
2.0
چهارم
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان دوره

طول دوره-سال

طول دوره به ترم

تعداد واحد درسی

ساعت آموزشی

شهریه

مقطع

نوع دوره

مخاطبین دوره

ویژگی های دوره

هدف دوره

طول دوره

شرايط شرکت در دوره

تماس با مسئولین دوره

مدرك دوره

مقدمه

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

Sortt

توضیحات انتخاب واحد

type

کلید واژه ها

پیوست ها

نوع محتوا: محتوای پایه دوره های عالی
ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط