مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
روش تحقیق و کارگاه روش پژوهش در اینترنت                (Research Methodology)
2.0
روشهای کمی در مدیریت (آمار کاربردی، تحقیق در عملیات و مدلهای تصمیم گیری) (Quantitative Methods in Management)
3.0
  
  
  
نگرش سیستمی
2.0
مبانی مدیریت و فناوری اطلاعات در سازمان(Fundamentals of Management & IT in Organization)
2.0
مدیریت تکنولوژی و نو آوری (Management of Technology & Innovation)
2.0
مدیریت استراتژیک  (Strategic Management)
2.0
معماری سازمانی  (Enterprise Architecture)
2.0
مهندسی سازمان    (Enterprise Engineering)
2.0
بازاریابی و بازاریابی الکترونیکی  (Essentials of Marketing & e-Marketing)
2.0
کسب و کار و تجارت الکترونیکی (Essentials of e-Business & e-Commerce)
2.0
سیستم‌های اطلاعاتی و برنامه ریزی منابع سازمان (Information Systems & Enterprise Resource Planning)
2.0
سازمان‌های گسترش یافته  (Extended Enterprises)
2.0
مدیریت دانش     (Knowledge Management)
2.0
سمپوزیوم (مباحث منتخب)          (Symposium)
2.0
سمینار                                                                                                         (Seminar)
2.0
  
  
  
پایان نامه                                                                                                         (Thesis)
4.0
مدیریت تحول استراتژیک
2.0
هم سویی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات       (Strategic Business - IT Alignment)
2.0
راهبری(حاکمیت) فناوری اطلاعات در سازمان                                               (IT Governance)
2.0
سازمان¬های یادگیرنده و دانش¬بنیان           (Learning & Knowledge based Organizations)
2.0
کارآفرینی                                                                                               (Entrepreneurship)
2.0
دروس منتخب مدیریتی از سایر رشته‌های کارشناسی ارشد
2.0
راهبری(حاکمیت) فناوری اطلاعات در سازمان                                                (IT Governance)
2.0
مدیریت خدمات IT                                                                       (IT Service Management)
2.0
امنیت اطلاعات                                                                                    (Information Security)
2.0
مدیریت اقتصادی پروژه¬های IT                               (IT Projects Economic Management)
2.0
مدیریت پروژه¬های فناوری اطلاعات                                            (IT Project Management)
2.0
آثار فاوا بر انسان، سازمان و جامعه          (ICT Impact on Human, Organization & Society)
2.0
تجارت الکترونیکی پيشرفته                                                            (Advanced  e-Commerce)
2.0
بازاریابی الکترونیکی                                                                                           (e-Marketing)
2.0
مدیریت روابط مشتریان الکترونیکی                                                                            ) (e-CRM
2.0
مديريت فرايندهاي كسب و كار                                        (Business Process Management)
2.0
هوشمندی کسب وکار (هوش تجاری)  (BI)                                         (Business Intelligence)
2.0
دانش کاربردی داده کاوی و انباره داده‌ ها                  &(Data Mining) (Data Warehousing)
2.0
سيستم¬هاي پشتيبان تصميم گيري                                               (Decision Support Systems)
2.0
هوش مصنوعی‌ و سیستم‌های خبره                                                      (AI & Expert Systems)
2.0
مورد کاوی¬های هوشمندی کسب¬وکار در سازمان
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
واحدهاي گرايش
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
نگرش سیستمی
2.0
مبانی مدیریت و فناوری اطلاعات در سازمان(Fundamentals of Management & IT in Organization)
2.0
مدیریت تکنولوژی و نو آوری (Management of Technology & Innovation)
2.0
مدیریت استراتژیک  (Strategic Management)
2.0
معماری سازمانی  (Enterprise Architecture)
2.0
مهندسی سازمان    (Enterprise Engineering)
2.0
بازاریابی و بازاریابی الکترونیکی  (Essentials of Marketing & e-Marketing)
2.0
کسب و کار و تجارت الکترونیکی (Essentials of e-Business & e-Commerce)
2.0
سیستم‌های اطلاعاتی و برنامه ریزی منابع سازمان (Information Systems & Enterprise Resource Planning)
2.0
سازمان‌های گسترش یافته  (Extended Enterprises)
2.0
مدیریت دانش     (Knowledge Management)
2.0
سمپوزیوم (مباحث منتخب)          (Symposium)
2.0
سمینار                                                                                                         (Seminar)
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان دوره

طول دوره-سال

طول دوره به ترم

تعداد واحد درسی

ساعت آموزشی

شهریه

مقطع

نوع دوره

مخاطبین دوره

ویژگی های دوره

هدف دوره

طول دوره

شرايط شرکت در دوره

تماس با مسئولین دوره

مدرك دوره

مقدمه

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

Sortt

توضیحات انتخاب واحد

type

کلید واژه ها

پیوست ها

نوع محتوا: محتوای پایه دوره های عالی
ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط