مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
مدیریت عمومی: نظريه ها و رويكردها
1.0
اصول، مباني و نظريه ها در مدیریت منابع انسانی
2.0
زبان تخصصی
2.0
رویکرد پژوهشی در مدیریت
1.0
رفتار سازماني
2.0
مدیریت مالی براي مديران منابع انسانی
2.0
نگرش سیستمی
2.0
نقش فناوري اطلاعات در مديريت منابع انساني
1.0
سمپوزیوم اول
1.0
  
  
  
مديريت استراتژيك منابع انساني
1.0
اخلاق و ارزشها در كسب و كار
2.0
رویکرد های نوین جذب
2.0
نظام آموزش و بهسازي منابع انسانی
1.0
مديريت استعداد و جانشین پروری
1.0
نظام‌های حقوق و دستمزد و پاداش
1.0
روابط کار : قانون کار - بیمه - مالیات - قانون خدمات کشوری
1.0
مدیریت تحول
2.0
بهره وری نیروی انسانی
1.0
تعالی نیروی انسانی
1.0
مديريت عملكرد
2.0
مدیریت بر خود، برنامه توسعه فردی و مسیر پیشرفت شغلی
2.0
سمینار تحولات محیط کسب و کار برای مدیران منابع انسانی
1.0
مدیریت منابع انسانی در فضاهای کسب و کار نوین
2.0
سمپوزیوم دوم
1.0
پایان نامه
4.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
واحدهاي گرايش
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
مديريت استراتژيك منابع انساني
1.0
اخلاق و ارزشها در كسب و كار
2.0
رویکرد های نوین جذب
2.0
نظام آموزش و بهسازي منابع انسانی
1.0
مديريت استعداد و جانشین پروری
1.0
نظام‌های حقوق و دستمزد و پاداش
1.0
روابط کار : قانون کار - بیمه - مالیات - قانون خدمات کشوری
1.0
مدیریت تحول
2.0
بهره وری نیروی انسانی
1.0
تعالی نیروی انسانی
1.0
مديريت عملكرد
2.0
مدیریت بر خود، برنامه توسعه فردی و مسیر پیشرفت شغلی
2.0
سمینار تحولات محیط کسب و کار برای مدیران منابع انسانی
1.0
مدیریت منابع انسانی در فضاهای کسب و کار نوین
2.0
سمپوزیوم دوم
1.0
پایان نامه
4.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان دوره

طول دوره-سال

طول دوره به ترم

تعداد واحد درسی

ساعت آموزشی

شهریه

مقطع

نوع دوره

مخاطبین دوره

ویژگی های دوره

هدف دوره

طول دوره

شرايط شرکت در دوره

تماس با مسئولین دوره

مدرك دوره

مقدمه

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

Sortt

توضیحات انتخاب واحد

type

کلید واژه ها

پیوست ها

نوع محتوا: محتوای پایه دوره های عالی
ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط