مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
اصول حسابداري
2.0
  
  
  
زبان تخصصی
2.0
حسابداري مديريت
2.0
اقتصاد كلان
2.0
حقوق مالي
2.0
مديريت مالي مقدماتي
3.0
روش تحقيق
2.0
آمار و رياضيات مالي
2.0
مهندسي مالي
2.0
مباني مديريت استراتژيك
2.0
اقتصاد سنجي
2.0
تحليل آماري و روش‌هاي كمي پيشرفته
2.0
بازار پول و سرمايه
2.0
مديريت سبد دارايي
2.0
مديريت مالي پيشرفته
2.0
مديريت ريسك
2.0
ارزش‌گذاري سهام و شركت‌ها
2.0
مديريت سرمايه‌گذاري
2.0
  
  
  
پايان‌نامه
4.0
  
  
  
نگرش سيستمي
2.0
بازرگاني بين الملل
2.0
ارزيابي فني و اقتصادي طرحها
2.0
روشهاي تصميم گيري كمي در مديريت
2.0
  
واحدهاي گرايش
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
زبان تخصصی
2.0
حسابداري مديريت
2.0
اقتصاد كلان
2.0
حقوق مالي
2.0
مديريت مالي مقدماتي
3.0
روش تحقيق
2.0
آمار و رياضيات مالي
2.0
مهندسي مالي
2.0
مباني مديريت استراتژيك
2.0
اقتصاد سنجي
2.0
تحليل آماري و روش‌هاي كمي پيشرفته
2.0
بازار پول و سرمايه
2.0
مديريت سبد دارايي
2.0
مديريت مالي پيشرفته
2.0
مديريت ريسك
2.0
ارزش‌گذاري سهام و شركت‌ها
2.0
مديريت سرمايه‌گذاري
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان دوره

طول دوره-سال

طول دوره به ترم

تعداد واحد درسی

ساعت آموزشی

شهریه

مقطع

نوع دوره

مخاطبین دوره

ویژگی های دوره

هدف دوره

طول دوره

شرايط شرکت در دوره

تماس با مسئولین دوره

مدرك دوره

مقدمه

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

Sortt

توضیحات انتخاب واحد

type

کلید واژه ها

پیوست ها

نوع محتوا: محتوای پایه دوره های عالی
ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط