مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
اصول و مباني مديريت
2.0
اصول و مباني اقتصاد
3.0
  
  
  
سيستم هاي اطلاعات مديريت
2.0
اول
رفتار سازماني و مديريت منابع انساني خودرو
2.0
اول
بازاريابي و استراتژي هاي رقابت خودرو
2.0
اول
مديريت استراتژيك در صنعت خودرو
2.0
اول
مديريت مالي و اقتصاد مديريت خودرو
2.0
اول
قوانين ملي و بين المللي كسب و كار خودرو
1.0
اول
مديريت كيفيت و فرآيند در صنعت خودرو
2.0
دوم
مديريت توليد و لجستيك خودرو
2.0
دوم
سمينارها (اصول و فنون مذاكره- مهارتهاي ارتباطي)
1.0
دوم
روش‌ تحقيق در مديريت
3.0
سوم
پروژه تخصصي در زمينه توليد محصول
1.0
سوم
پروژه تخصصي در زمينه لجستيك و برنامه مواد و قطعات
1.0
سوم
پروژه تخصصي در زمينه فرآيندها و سيستمهاي كيفي
1.0
سوم
پروژه تخصصي در زمينه موضوعات مالي و اقتصادي
1.0
سوم
پايان‌نامه
4.0
چهارم
روشهاي كمي در مديريت (آمار و مدل هاي تصميم گيري)
3.0
دوم
بررسي مسائل جاري در مديريت صنعتي خودرو
2.0
چهارم
پروژه تخصصي در زمينه مديريت منابع انساني
1.0
چهارم
پروژه تخصصي در زمينه بازاريابي و فروش
1.0
چهارم
اقتصاد بین الملل
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
واحدهاي گرايش
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
سيستم هاي اطلاعات مديريت
2.0
اول
رفتار سازماني و مديريت منابع انساني خودرو
2.0
اول
بازاريابي و استراتژي هاي رقابت خودرو
2.0
اول
مديريت استراتژيك در صنعت خودرو
2.0
اول
مديريت مالي و اقتصاد مديريت خودرو
2.0
اول
قوانين ملي و بين المللي كسب و كار خودرو
1.0
اول
مديريت كيفيت و فرآيند در صنعت خودرو
2.0
دوم
مديريت توليد و لجستيك خودرو
2.0
دوم
سمينارها (اصول و فنون مذاكره- مهارتهاي ارتباطي)
1.0
دوم
روش‌ تحقيق در مديريت
3.0
سوم
پروژه تخصصي در زمينه توليد محصول
1.0
سوم
پروژه تخصصي در زمينه لجستيك و برنامه مواد و قطعات
1.0
سوم
پروژه تخصصي در زمينه فرآيندها و سيستمهاي كيفي
1.0
سوم
پروژه تخصصي در زمينه موضوعات مالي و اقتصادي
1.0
سوم
پايان‌نامه
4.0
چهارم
روشهاي كمي در مديريت (آمار و مدل هاي تصميم گيري)
3.0
دوم
بررسي مسائل جاري در مديريت صنعتي خودرو
2.0
چهارم
پروژه تخصصي در زمينه مديريت منابع انساني
1.0
چهارم
پروژه تخصصي در زمينه بازاريابي و فروش
1.0
چهارم
اقتصاد بین الملل
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان دوره

طول دوره-سال

طول دوره به ترم

تعداد واحد درسی

ساعت آموزشی

شهریه

مقطع

نوع دوره

مخاطبین دوره

ویژگی های دوره

هدف دوره

طول دوره

شرايط شرکت در دوره

تماس با مسئولین دوره

مدرك دوره

مقدمه

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

Sortt

توضیحات انتخاب واحد

type

کلید واژه ها

پیوست ها

نوع محتوا: محتوای پایه دوره های عالی
ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط