مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
مبانی هوشمندی و هوش کسب و کار
0.5
هوش کسب و کار و ارتباط با برنامه ریزی سازماني
1.0
مدل BI ، اجزاء ، تبدیل مساله کسب و کار به آن
0.5
دانش کاربردی داده کاوی (Data mining)
1.0
انباره داده ها (Data warehousing) و نقش آن در BI
0.5
تحلیل و بصری سازی و داشبوردهای دیجیتال در BI
1.0
کلان داده ها (Big Data)  و موردکاوی های BI
0.5
متدولوژی های استقرار و عملیاتی کردن BI
1.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
واحدهاي گرايش
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
مبانی هوشمندی و هوش کسب و کار
0.5
هوش کسب و کار و ارتباط با برنامه ریزی سازماني
1.0
مدل BI ، اجزاء ، تبدیل مساله کسب و کار به آن
0.5
دانش کاربردی داده کاوی (Data mining)
1.0
انباره داده ها (Data warehousing) و نقش آن در BI
0.5
تحلیل و بصری سازی و داشبوردهای دیجیتال در BI
1.0
کلان داده ها (Big Data)  و موردکاوی های BI
0.5
متدولوژی های استقرار و عملیاتی کردن BI
1.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان دوره

طول دوره-سال

طول دوره به ترم

تعداد واحد درسی

ساعت آموزشی

شهریه

مقطع

نوع دوره

مخاطبین دوره

ویژگی های دوره

هدف دوره

طول دوره

شرايط شرکت در دوره

تماس با مسئولین دوره

مدرك دوره

مقدمه

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

Sortt

توضیحات انتخاب واحد

type

کلید واژه ها

پیوست ها

نوع محتوا: محتوای پایه دوره های عالی
ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط