مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
مديريت توليد و عمليات
2.0
اصول سازمان و رفتار سازماني
2.0
سرمايه گذاري در بورس
2.0
پژوهش عملیاتی ( برنامه ریزی خطی)
2.0
اقتصاد خرد
2.0
  
  
  
مديريت مالي (2)
3.0
حسابرسي (2)
3.0
حسابداري صنعتي (3)
3.0
حسابرسي دولتی
2.0
تهيه صورت‌هاي مالي و يادداشتهاي همراه (کارگاهی)
3.0
كاربرد excel درحسابداري (پيشرفته)
2.0
حسابداری میانه (2) با رویکرد استاندارد های حسابداری
3.0
حسابداری پیشرفته (1) با رويكرد استانداردهاي حسابداري
3.0
حسابداری پیشرفته (2) با رويكرد استانداردهاي حسابداري
3.0
مباحث جاری در حسابداری (با رويكرد استانداردهاي حسابداري)
3.0
امور مالی بین المللی
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
واحدهاي گرايش
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
مديريت مالي (2)
3.0
حسابرسي (2)
3.0
حسابداري صنعتي (3)
3.0
حسابرسي دولتی
2.0
تهيه صورت‌هاي مالي و يادداشتهاي همراه (کارگاهی)
3.0
كاربرد excel درحسابداري (پيشرفته)
2.0
حسابداری میانه (2) با رویکرد استاندارد های حسابداری
3.0
حسابداری پیشرفته (1) با رويكرد استانداردهاي حسابداري
3.0
حسابداری پیشرفته (2) با رويكرد استانداردهاي حسابداري
3.0
مباحث جاری در حسابداری (با رويكرد استانداردهاي حسابداري)
3.0
امور مالی بین المللی
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان دوره

طول دوره-سال

طول دوره به ترم

تعداد واحد درسی

ساعت آموزشی

شهریه

مقطع

نوع دوره

مخاطبین دوره

ویژگی های دوره

هدف دوره

طول دوره

شرايط شرکت در دوره

تماس با مسئولین دوره

مدرك دوره

مقدمه

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

Sortt

توضیحات انتخاب واحد

type

کلید واژه ها

پیوست ها

نوع محتوا: محتوای پایه دوره های عالی
ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط