مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
مبانی سازمان و مدیریت
2.0
زبان تخصصي
2.0
اقتصاد خرد
2.0
اصول حسابداري
2.0
آمار كاربردي
2.0
آشنايي و تجزيه و تحليل صورتهاي مالي شركتهاي بازرگاني
2.0
  
  
  
حقوق تجارت
2.0
پول، ارز و بانكداري
2.0
اصول بيمه و بازرسي
2.0
امور تداركات و قراردادهاي داخلي
2.0
مديريت توليد و عمليات
2.0
مديريت فروش
1.0
اصول بازاريابي و مديريت بازار
2.0
روابط عمومي
1.0
تحقيقات بازاريابي
2.0
مديريت استراتژيك
2.0
مباحث منتخب- سمينار تخصصي بازرگاني و بازاريابي
2.0
پروژه پاياني
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
واحدهاي گرايش
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
حقوق تجارت
2.0
پول، ارز و بانكداري
2.0
اصول بيمه و بازرسي
2.0
امور تداركات و قراردادهاي داخلي
2.0
مديريت توليد و عمليات
2.0
مديريت فروش
1.0
اصول بازاريابي و مديريت بازار
2.0
روابط عمومي
1.0
تحقيقات بازاريابي
2.0
مديريت استراتژيك
2.0
مباحث منتخب- سمينار تخصصي بازرگاني و بازاريابي
2.0
پروژه پاياني
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان دوره

طول دوره-سال

طول دوره به ترم

تعداد واحد درسی

ساعت آموزشی

شهریه

مقطع

نوع دوره

مخاطبین دوره

ویژگی های دوره

هدف دوره

طول دوره

شرايط شرکت در دوره

تماس با مسئولین دوره

مدرك دوره

مقدمه

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

Sortt

توضیحات انتخاب واحد

type

کلید واژه ها

پیوست ها

نوع محتوا: محتوای پایه دوره های عالی
ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط