مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری
3.0
آمار و کاربرد آن در حسابداری
3.0
كاربرد Excel در حسابداري (مقدماتي)
2.0
زبان تخصصی در حسابداری
2.0
قانون تجارت
2.0
  
  
  
اصول حسابداری یک
3.0
اصول حسابداری دو
3.0
حسابداری شرکتها
2.0
حسابداری میانه 1- با رویکرد استانداردهای حسابداری
3.0
حسابداری صنعتی 1
3.0
حسابداری صنعتی 2
3.0
حسابداری مالیاتی
2.0
اصول حسابرسی1
3.0
مدیریت مالی 1
3.0
آشنایی با نرم افزار حسابداری مالی
2.0
حسابداری دولتی
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
واحدهاي گرايش
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
اصول حسابداری یک
3.0
اصول حسابداری دو
3.0
حسابداری شرکتها
2.0
حسابداری میانه 1- با رویکرد استانداردهای حسابداری
3.0
حسابداری صنعتی 1
3.0
حسابداری صنعتی 2
3.0
حسابداری مالیاتی
2.0
اصول حسابرسی1
3.0
مدیریت مالی 1
3.0
آشنایی با نرم افزار حسابداری مالی
2.0
حسابداری دولتی
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان دوره

طول دوره-سال

طول دوره به ترم

تعداد واحد درسی

ساعت آموزشی

شهریه

مقطع

نوع دوره

مخاطبین دوره

ویژگی های دوره

هدف دوره

طول دوره

شرايط شرکت در دوره

تماس با مسئولین دوره

مدرك دوره

مقدمه

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

Sortt

توضیحات انتخاب واحد

type

کلید واژه ها

پیوست ها

نوع محتوا: محتوای پایه دوره های عالی
ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط