مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
مدل سازی و تدوین استراتژی در کسب و کرهای دیجیتال
1.5
اول
مدل توسعه مشتری و راه اندزی ناب درکسب و کارهای دیجیتال
0.5
اول
تکنولوژی های پیاده سازی کسب و کارهای دیجیتال
1.0
اول
استراتژی های بازاریابی دیجیتال
1.0
اول
هوشمندی کسب و کار و ابزارهای اینترنتی  درتحلیل کسب و کار و بازار
1.0
اول
تحلیل کسب و کارهای موفق اینترنتی در ایران و طراحی کسب و کار جدید
1.0
اول
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
واحدهاي گرايش
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
مدل سازی و تدوین استراتژی در کسب و کرهای دیجیتال
1.5
اول
مدل توسعه مشتری و راه اندزی ناب درکسب و کارهای دیجیتال
0.5
اول
تکنولوژی های پیاده سازی کسب و کارهای دیجیتال
1.0
اول
استراتژی های بازاریابی دیجیتال
1.0
اول
هوشمندی کسب و کار و ابزارهای اینترنتی  درتحلیل کسب و کار و بازار
1.0
اول
تحلیل کسب و کارهای موفق اینترنتی در ایران و طراحی کسب و کار جدید
1.0
اول
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان دوره

طول دوره-سال

طول دوره به ترم

تعداد واحد درسی

ساعت آموزشی

شهریه

مقطع

نوع دوره

مخاطبین دوره

ویژگی های دوره

هدف دوره

طول دوره

شرايط شرکت در دوره

تماس با مسئولین دوره

مدرك دوره

مقدمه

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

Sortt

توضیحات انتخاب واحد

type

پیوست ها

نوع محتوا: محتوای پایه دوره های عالی
ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط