مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
اخلاق و احكام كسب و كار
3.0
اصول اقتصاد
3.0
حسابداري برا ي مديران
3.0
مديريت استراتژيك
3.0
مديريت بازاريابي
3.0
مديريت رفتار سازماني
3.0
مديريت عمليات
3.0
مديريت مالي
3.0
مديريت منابع انساني
3.0
نظريه هاي سازمان و مديريت
3.0
استراتژي بازاريابي
3.0
تحقيقات بازاريابي
3.0
  
  
  
احتمال و آمار در مديريت
3.0
اخلاق و ارزشهاي اسلامي براي مديران
3.0
ارتباطات مديريت
3.0
اصول تنظيم قراردادها و مذاكرات تجاري
3.0
اصول كارآفريني
3.0
اقتصاد از منظر اسلام
3.0
اقتصاد كلان
3.0
اقتصاد مقاومتي
3.0
پروژه پاياني
3.0
پويايي كسب و كار
3.0
تحقيق در عمليات
3.0
تصميم گيري براي مديران
3.0
توسعه پايدار و مسئوليت پذيري اجتماعي شركتي
3.0
توسعه و پيشرفت اسلامي
3.0
حاكميت شركتي
3.0
حقوق كسب و كار
3.0
رهبري در سازمان
3.0
رهبري و مديريت تغيير با رويكرد اسلامي
3.0
روشهاي تحقيق كسب و كار
3.0
روشهاي حل مساله
3.0
سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
3.0
فضاي كسب و كار در ايران
3.0
مديريت از منظر اسلام
3.0
مديريت پروژه
3.0
مديريت تغيير
3.0
مديريت دانش
3.0
مديريت ريسك
3.0
مديريت فناوري و نوآوري
3.0
مديريت كيفيت
3.0
مشاوره
3.0
1 - 30صفحه بعد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
واحدهاي گرايش
  
  
ارتباطات بازاريابي
3.0
بازاريابي بين الملل
3.0
بازاريابي بين بنگاهي
3.0
تبليغات
3.0
رفتار مصرف كننده
3.0
فروش
3.0
قيمت گذاري
3.0
كانال هاي بازاريابي
3.0
مديريت برند
3.0
مباحث منتخب در بازاريابي
3.0
بازاريابي خدمات
3.0
تجارت الكترونيك
3.0
مديريت ارتباط با مشتريان
3.0
توسعه محصول و خدمت
3.0
  
  
  
اخلاق و احكام كسب و كار
3.0
اصول اقتصاد
3.0
حسابداري برا ي مديران
3.0
مديريت استراتژيك
3.0
مديريت بازاريابي
3.0
مديريت رفتار سازماني
3.0
مديريت عمليات
3.0
مديريت مالي
3.0
مديريت منابع انساني
3.0
نظريه هاي سازمان و مديريت
3.0
استراتژي بازاريابي
3.0
تحقيقات بازاريابي
3.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان دوره

طول دوره-سال

طول دوره به ترم

تعداد واحد درسی

ساعت آموزشی

شهریه

مقطع

نوع دوره

مخاطبین دوره

ویژگی های دوره

هدف دوره

طول دوره

شرايط شرکت در دوره

تماس با مسئولین دوره

مدرك دوره

مقدمه

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

Sortt

توضیحات انتخاب واحد

type

کلید واژه ها

پیوست ها

نوع محتوا: محتوای پایه دوره های عالی
ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط