مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
تئوري سازمان
2.0
نگرش سيستمي
2.0
اصول و مبانی مدیریت خدمات
2.0
اصول و مبانی بازاریابی و فروش
2.0
اقتصاد براي مديران
2.0
  
  
  
اصول و فنون مذاکره
2.0
مدیریت منابع انسانی و رهبری سازمان
2.0
اصول و مبانی مدیریت پروژه
2.0
مديريت مالي براي مديران غير مالي
2.0
تحليل محيط داخل و بين الملل
2.0
سیستم های اطلاعات مدیریت MIS در سازمانهاي پروژه محور
1.0
روشهای تامین منابع مالی پروژه
2.0
روش تحقیق و تحلیل داده ها
2.0
مهندسی ارزش و مدیریت ریسک
2.0
مدیریت قراردادهاي صنعت ساختمان
2.0
مسئولیت های اجتماعی و اخلاق حرفه ای
1.0
پایان نامه
4.0
مدیریت استراتژیک
2.0
  
  
  
مدیریت جامع انرژی
2.0
مدیریت بازاریابی و فروش و سرمایه گذاری در املاک
2.0
مديريت پروژه پيشرفته
2.0
اصول بازرگاني بين الملل
2.0
مدیریت زنجیره تامین
2.0
سمينار
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
واحدهاي گرايش
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
اصول و فنون مذاکره
2.0
مدیریت منابع انسانی و رهبری سازمان
2.0
اصول و مبانی مدیریت پروژه
2.0
مديريت مالي براي مديران غير مالي
2.0
تحليل محيط داخل و بين الملل
2.0
سیستم های اطلاعات مدیریت MIS در سازمانهاي پروژه محور
1.0
روشهای تامین منابع مالی پروژه
2.0
روش تحقیق و تحلیل داده ها
2.0
مهندسی ارزش و مدیریت ریسک
2.0
مدیریت قراردادهاي صنعت ساختمان
2.0
مسئولیت های اجتماعی و اخلاق حرفه ای
1.0
پایان نامه
4.0
مدیریت استراتژیک
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان دوره

طول دوره-سال

طول دوره به ترم

تعداد واحد درسی

ساعت آموزشی

شهریه

مقطع

نوع دوره

مخاطبین دوره

ویژگی های دوره

هدف دوره

طول دوره

شرايط شرکت در دوره

تماس با مسئولین دوره

مدرك دوره

مقدمه

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

Sortt

توضیحات انتخاب واحد

type

کلید واژه ها

پیوست ها

نوع محتوا: محتوای پایه دوره های عالی
ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط