مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
اصول مدیریت
2.0
اقتصاد خرد کاربردی و قیمت گذاری در حمل و نقل برای مدیران
2.0
بازاریابی و فروش در حمل و نقل
2.0
برنامه ریزی استراتژیک در حمل و نقل
2.0
آشنایی با بودجه و امور مالی در حمل و نقل
2.0
مدیریت لجستیک
2.0
زبان تخصصی
2.0
رهبری و مدیریت سازمانهای حمل و نقل
2.0
  
  
  
حمل و نقل ترکیبی
2.0
GIS و کاربردهای آن در حمل و نقل
2.0
سیاست‎ها و مقررات حمل و نقل
2.0
برنامه‎ریزی توسعه سیستم‎های حمل و نقل
2.0
حمل و نقل غیرزمینی
2.0
حمل و نقل زمینی
2.0
سیستم‎های کانتینری
2.0
  
  
  
مدیریت کیفیت خدمات
2.0
حمل و نقل و محیط زیست
2.0
برنامه‎ریزی حمل و نقل شهری
2.0
مدیریت پروژه‎های حمل و نقل
2.0
فناوری اطلاعات در حمل و نقل
2.0
حمل و نقل بین المللی
2.0
تحقیق در عملیات پیشرفته
2.0
اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی
2.0
مدیریت زنجیره تامین پیشرفته
2.0
  
  
  
پایان نامه (پروژه عملی) و روش تحقیق
4.0
  
واحدهاي گرايش
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
حمل و نقل ترکیبی
2.0
GIS و کاربردهای آن در حمل و نقل
2.0
سیاست‎ها و مقررات حمل و نقل
2.0
برنامه‎ریزی توسعه سیستم‎های حمل و نقل
2.0
حمل و نقل غیرزمینی
2.0
حمل و نقل زمینی
2.0
سیستم‎های کانتینری
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان دوره

طول دوره-سال

طول دوره به ترم

تعداد واحد درسی

ساعت آموزشی

شهریه

مقطع

نوع دوره

مخاطبین دوره

ویژگی های دوره

هدف دوره

طول دوره

شرايط شرکت در دوره

تماس با مسئولین دوره

مدرك دوره

مقدمه

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

Sortt

توضیحات انتخاب واحد

type

کلید واژه ها

پیوست ها

نوع محتوا: محتوای پایه دوره های عالی
ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط