مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
اقتصاد مدیریت
2.0
تحلیل آماری برای مدیران
2.0
مدیریت رفتارسازمانی
1.0
مدیریت منابع انسانی
1.0
بازرگانی 1
2.0
بازرگانی 2
2.0
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
1.0
تئوریهای مدیریت
2.0
نگرش سیستمی
2.0
مدیریت فروش
1.0
سازمانها و بازارهای پولی ومالی
1.0
مدیریت مالی
1.0
مدیریت سرمایه‌گذاری
1.0
تحول سازمانی
1.0
مدیریت صادرات و واردات
2.0
مدیریت استراتژیک
2.0
مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی
1.0
مدیریت روابط عمومی
1.0
روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی
2.0
اقتصاد بین الملل
2.0
  
  
  
پایان نامه
2.0
  
  
  
سمینار مسائل روز بازرگانی
1.0
مدیریت خدمات در سازمانهای بازرگاني
1.0
  
واحدهاي گرايش
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
اقتصاد مدیریت
2.0
تحلیل آماری برای مدیران
2.0
مدیریت رفتارسازمانی
1.0
مدیریت منابع انسانی
1.0
بازرگانی 1
2.0
بازرگانی 2
2.0
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
1.0
تئوریهای مدیریت
2.0
نگرش سیستمی
2.0
مدیریت فروش
1.0
سازمانها و بازارهای پولی ومالی
1.0
مدیریت مالی
1.0
مدیریت سرمایه‌گذاری
1.0
تحول سازمانی
1.0
مدیریت صادرات و واردات
2.0
مدیریت استراتژیک
2.0
مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی
1.0
مدیریت روابط عمومی
1.0
روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی
2.0
اقتصاد بین الملل
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان دوره

طول دوره-سال

طول دوره به ترم

تعداد واحد درسی

ساعت آموزشی

شهریه

مقطع

نوع دوره

مخاطبین دوره

ویژگی های دوره

هدف دوره

طول دوره

شرايط شرکت در دوره

تماس با مسئولین دوره

مدرك دوره

مقدمه

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

Sortt

توضیحات انتخاب واحد

type

کلید واژه ها

پیوست ها

نوع محتوا: محتوای پایه دوره های عالی
ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط