مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
اصول و مبانی مدیریت
2.0
حسابداری برای مدیران غیر مالی
2.0
اقتصاد برای مدیران
2.0
مديريت پروژه
2.0
مدیریت استراتژیک
2.0
مديريت منابع انساني
2.0
اصول بازاریابی
2.0
مديريت زنجيره تامين
1.0
  
  
  
مدیریت و تحلیل بازار در معدن و صنایع معدنی (با رویکرد تحلیل های بنیادی و تکنیکال روند تغییر قیمت فلزات)
2.0
 مديريت مالی در شرکت های معدنی
2.0
 مديريت بحران در معدن و صنايع معدني
2.0
ارزیابی اقتصادی پروژ ه های معدنی و تحلیل ریسک
2.0
رهبری؛ ارتباطات و تحول
2.0
كارگاه مهارت هاي عمومي مديريت (شامل: اصول و فنون مذاكره؛ قوانين و مقررات در بخش معدن و صنايع معدني؛ توسعه پایدار درمعدن و صنايع معدني)
2.0
روش تحقيق
1.0
پروژه پاياني
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
واحدهاي گرايش
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
مدیریت و تحلیل بازار در معدن و صنایع معدنی (با رویکرد تحلیل های بنیادی و تکنیکال روند تغییر قیمت فلزات)
2.0
 مديريت مالی در شرکت های معدنی
2.0
 مديريت بحران در معدن و صنايع معدني
2.0
ارزیابی اقتصادی پروژ ه های معدنی و تحلیل ریسک
2.0
رهبری؛ ارتباطات و تحول
2.0
كارگاه مهارت هاي عمومي مديريت (شامل: اصول و فنون مذاكره؛ قوانين و مقررات در بخش معدن و صنايع معدني؛ توسعه پایدار درمعدن و صنايع معدني)
2.0
روش تحقيق
1.0
پروژه پاياني
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان دوره

طول دوره-سال

طول دوره به ترم

تعداد واحد درسی

ساعت آموزشی

شهریه

مقطع

نوع دوره

مخاطبین دوره

ویژگی های دوره

هدف دوره

طول دوره

شرايط شرکت در دوره

تماس با مسئولین دوره

مدرك دوره

مقدمه

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

Sortt

توضیحات انتخاب واحد

type

کلید واژه ها

پیوست ها

نوع محتوا: محتوای پایه دوره های عالی
ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط