مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
نظریه مدیریت و سازمان
2.0
مبانی مدیریت فناوری و نوآوری
2.0
مبانی کارآفرینی
2.0
  
  
  
مدیریت استراتژیک تكنولوژي و نقشه راه
2.0
هوشمندی کسب‌وکار و آینده‌نگاری فناوری
2.0
نوآوری درمدل کسب و کار و طرح تجاری
2.0
توسعه محصولات/خدمات جدید و تجاری‌سازی
2.0
مدیریت مالکیت فکری
2.0
شبکه‌سازی و همکاری فناورانه
2.0
تامين و مديريت مالي نوآوري
2.0
آشنايي با پارادايم هاي فناوري (با رويكرد Industry 4.0)
2.0
  
  
  
مدیریت دانش
2.0
مدیریت فرآیند و نگرش سیستمی
2.0
مديريت منابع انساني و فرهنگ سازماني
2.0
سازمان‌های یادگیرنده و دانش‌بنیان
2.0
مدیریت پروژه
2.0
اصول مديريت بازاريابي
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
واحدهاي گرايش
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
مدیریت استراتژیک تكنولوژي و نقشه راه
2.0
هوشمندی کسب‌وکار و آینده‌نگاری فناوری
2.0
نوآوری درمدل کسب و کار و طرح تجاری
2.0
توسعه محصولات/خدمات جدید و تجاری‌سازی
2.0
مدیریت مالکیت فکری
2.0
شبکه‌سازی و همکاری فناورانه
2.0
تامين و مديريت مالي نوآوري
2.0
آشنايي با پارادايم هاي فناوري (با رويكرد Industry 4.0)
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان دوره

طول دوره-سال

طول دوره به ترم

تعداد واحد درسی

ساعت آموزشی

شهریه

مقطع

نوع دوره

مخاطبین دوره

ویژگی های دوره

هدف دوره

طول دوره

شرايط شرکت در دوره

تماس با مسئولین دوره

مدرك دوره

مقدمه

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

Sortt

توضیحات انتخاب واحد

type

کلید واژه ها

پیوست ها

نوع محتوا: محتوای پایه دوره های عالی
ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط