مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
Financial Information , Reporting & Control System
اول
Organization Theory, Strategy and Management
اول
Financial Management & Theory
اول
Research Methodology In Management
دوم
Quantitative Methods And Qualitative Methods Applied To Management Sciences
دوم
Information Systems Management
دوم
Research Project
سوم
Cross Cultural Management
چهارم
Human Resource Management Communication & Leadership
چهارم
Value & Supply Chain Management
چهارم
International Economic Environment
چهارم
Marketing & Trade in an international context
چهارم
Project Management
چهارم
Research in Practice
پنجم
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
واحدهاي گرايش
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد