مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
نگرش تحليلي بر اقتصاد ايران
2.0
اول
تفكر خلاق و انتقادي در تحليل كسب و كار
2.0
اول
رويكردهاي نوين در مديريت استراتژيك
2.0
اول
مديريت و تحليل رفتار در فضاي نوين كسب و كار
2.0
دوم
سرمايه‌هاي اجتماعي و رفتار شهروندي در اداره كسب و كار پايدار
1.0
اول
روش تحقيق
4.0
دوم
سمينار دانشجويي و پروژه پايان نامه
10.0
چهارم
سمينار
1.0
اول
سمينار
1.0
دوم
پيش دفاع پايان نامه
پنجم
دفاع پايان نامه
ششم
اخلاق و ارزش‌ها در فضاي كسب و كار
1.0
دوم
رويكردهای نوآورانه به رهبري سازماني
2.0
سوم
تحلیل استراتژی های بازرگانی بین المللی در فرایند جهانی شدن
2.0
سوم
مدیریت سرمایه گذاری و ارزيابي طرح هاي اقتصادي
2.0
سوم
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
واحدهاي گرايش
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد