مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
اصول حسابداري
2.0
اول
تئوري‌هاي سازمان و مديريت
2.0
اول
مباني ابزارها، بازارها و نهادهاي مالي
2.0
اول
قوانين و مقررات پايه در بازار سرمايه
2.0
اول
مباني و آمار و رياضيات مالي
2.0
اول
نگرش سيستمي
2.0
اول
  
  
  
اقتصاد براي مديران
4.0
دوم
فقه معاملات و صنعت خدمات مالي اسلامي
2.0
دوم
فهم و تحليل صورت‌هاي مالي
3.0
دوم
قوانين و مقررات بازار سرمايه 1
2.0
دوم
زبان تخصصي مالي
1.0
دوم
حسابداري ابزارها و نهادهاي مالي
2.0
دوم
مديريت مالي بنگاه 1
3.0
دوم
ابزارهاي تامين مالي در بازار سرمايه و بازار پول
2.0
دوم
تحليل آماري و اقتصاد سنجي مالي
3.0
سوم
مديريت سبد سرمايه گذاري
4.0
سوم
روش تحقيق و پايان نامه
4.0
سوم
اصول شركت داري و اخلاق حرفه اي
2.0
سوم
ارزشيابي اوراق تامين مالي و شركتها
3.0
سوم
مديريت ريسك و ابزارهاي مشتقه
2.0
سوم
مديريت مالي بنگاه 2
3.0
دوم
بررسي موارد خاص در بازار سرمايه
2.0
سوم
قوانين و مقررات بازار سرمايه 2
2.0
سوم
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
واحدهاي گرايش
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد