مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
اصول حسابداري
2.0
اول
مباني ابزارها، بازارها و نهادهاي مالي
2.0
اول
قوانين و مقررات پايه در بازار سرمايه
2.0
دوم
مباني و آمار و رياضيات مالي
2.0
اول
اقتصاد براي مديران
3.0
اول
فقه معاملات و صنعت خدمات مالي اسلامي
2.0
دوم
فهم و تحليل صورت‌هاي مالي
3.0
دوم
قوانين و مقررات بازار سرمايه
2.0
سوم
زبان تخصصي مالي
1.0
دوم
مديريت مالي پيشرفته
3.0
دوم
ابزارهاي تامين مالي در بازار سرمايه و بازار پول
2.0
سوم
مديريت سرمايه گذاري پيشرفته
2.0
سوم
مقررات عرضه و پذيرش شركتها و كالاها در بازار سرمايه
2.0
سوم
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
واحدهاي گرايش
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد