مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
اصول مديريت و تئوري سازمان
1.0
اول
نگرش سيستمي
2.0
اول
اقتصاد براي مديران
2.0
اول
مديريت منابع انساني
1.0
اول
مباني حسابداري و مديريت مالي
2.0
اول
اصول بازاريابي
2.0
اول
  
  
  
رفتار مصرف كننده
1.0
دوم
تحقيقات بازاريابي
2.0
دوم
بازاريابي صنعتي
2.0
دوم
بازاريابي ديجيتال
2.0
دوم
مهارت هاي عمومي مديران بازاريابي و فروش
1.0
دوم
مديريت استراتژيك بازاريابي
2.0
سوم
مديريت برند
2.0
سوم
مباني مديريت و بازاريابي خدمات
2.0
سوم
كسب و كار بين الملل
2.0
سوم
مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
1.0
سوم
مسائل جاري مديران بازاريابي و فروش
1.0
سوم
ارتباطات جامع بازاريابي
2.0
چهارم
مديريت فروش
2.0
چهارم
  
  
  
پایان نامه و روش تحقيق
6.0
چهارم
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
واحدهاي گرايش
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد