مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
اصول و مباني مديريت ورهبري سازمان
2.0
  
  
  
مديريت پروژه - متدولوژی
2.0
مديريت استراتژيك پروژه ها: سبد، برنامه ها، ارزيابي فني و اقتصادي
3.0
مديريت محدوده، زمان و هزينه
3.0
مديريت كيفيت و  ريسك در سبد، برنامه ها و پروژه
3.0
مديريت ارتباطات و ذينفعان در سبد، برنامه ها و پروژه
2.0
مديريت تداركات و ادعا در سبد،‌برنامه ها و پروژه
3.0
مديريت تامين منابع مالي و روشهاي تحويل در سبد، برنامه ها و پروژه
2.0
تيم سازي و مديريت منابع انساني در پروژه
2.0
بازاريابي صنعتي
2.0
مديريت چابك- تكنيك ها و ابزارها
2.0
بسترهاي فناوري اطلاعات در كسب و كارهاي پروژه محور
2.0
  
  
  
پايان نامه و روش تحقيق
4.0
  
  
  
تصميم‌گيري كمي در مديريت
2.0
حقوق تجارت
2.0
  
  
واحدهاي گرايش
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد