مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
حسابداري مالي (مرور اجمالي)
2.0
  
  
  
زبان تخصصی مالي
2.0
حسابداري مديريت
2.0
حقوق مالي
1.0
مديريت مالي مقدماتي
2.0
آمار و رياضيات مالي
2.0
مباني مديريت استراتژيك
2.0
اقتصاد سنجي مالي
2.0
تحليل آماري و روش‌هاي كمي پيشرفته
2.0
بازار پول و سرمايه
2.0
مديريت مالي پيشرفته
2.0
مديريت ريسك و بيمه
2.0
ارزش‌گذاري سهام و شركت‌ها
2.0
مديريت سرمايه‌گذاري
2.0
بررسي موارد خاص در مديريت مالي
2.0
تئوري هاي مديريت و رفتار و توسعه سازماني
1.0
اقتصاد مديريت
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
واحدهاي گرايش
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد