مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
مبانی هوشمندی و هوش کسب و کار
0.5
هوش کسب و کار و ارتباط با برنامه ریزی سازماني
1.0
مدل BI ، اجزاء ، تبدیل مساله کسب و کار به آن
0.5
دانش کاربردی داده کاوی (Data mining)
1.0
انباره داده ها (Data warehousing) و نقش آن در BI
0.5
تحلیل و بصری سازی و داشبوردهای دیجیتال در BI
1.0
کلان داده ها (Big Data)  و موردکاوی های BI
0.5
متدولوژی های استقرار و عملیاتی کردن BI
1.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
واحدهاي گرايش
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد