مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
مديريت توليد و عمليات
2.0
اصول سازمان و رفتار سازماني
2.0
سرمايه گذاري در بورس
2.0
پژوهش عملیاتی ( برنامه ریزی خطی)
2.0
اقتصاد خرد
2.0
  
  
  
مديريت مالي (2)
3.0
حسابرسي (2)
3.0
حسابداري صنعتي (3)
3.0
حسابرسي دولتی
2.0
تهيه صورت‌هاي مالي و يادداشتهاي همراه (کارگاهی)
3.0
كاربرد excel درحسابداري (پيشرفته)
2.0
حسابداری میانه (2) با رویکرد استاندارد های حسابداری
3.0
حسابداری پیشرفته (1) با رويكرد استانداردهاي حسابداري
3.0
حسابداری پیشرفته (2) با رويكرد استانداردهاي حسابداري
3.0
مباحث جاری در حسابداری (با رويكرد استانداردهاي حسابداري)
3.0
امور مالی بین المللی
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
واحدهاي گرايش
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد