مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
مبانی سازمان و مدیریت
2.0
زبان تخصصي
2.0
اقتصاد خرد
2.0
اصول حسابداري
2.0
آمار كاربردي
2.0
آشنايي و تجزيه و تحليل صورتهاي مالي شركتهاي بازرگاني
2.0
  
  
  
حقوق تجارت
2.0
پول، ارز و بانكداري
2.0
اصول بيمه و بازرسي
2.0
امور تداركات و قراردادهاي داخلي
2.0
مديريت توليد و عمليات
2.0
مديريت فروش
1.0
اصول بازاريابي و مديريت بازار
2.0
روابط عمومي
1.0
تحقيقات بازاريابي
2.0
مديريت استراتژيك
2.0
مباحث منتخب- سمينار تخصصي بازرگاني و بازاريابي
2.0
پروژه پاياني
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
واحدهاي گرايش
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد