مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری
3.0
آمار و کاربرد آن در حسابداری
3.0
كاربرد Excel در حسابداري (مقدماتي)
2.0
زبان تخصصی در حسابداری
2.0
قانون تجارت
2.0
  
  
  
اصول حسابداری یک
3.0
اصول حسابداری دو
3.0
حسابداری شرکتها
2.0
حسابداری میانه 1- با رویکرد استانداردهای حسابداری
3.0
حسابداری صنعتی 1
3.0
حسابداری صنعتی 2
3.0
حسابداری مالیاتی
2.0
اصول حسابرسی1
3.0
مدیریت مالی 1
3.0
آشنایی با نرم افزار حسابداری مالی
2.0
حسابداری دولتی
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
واحدهاي گرايش
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد