مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
اصول و مبانی مدیریت
2.0
حسابداری برای مدیران غیر مالی
2.0
اقتصاد برای مدیران
2.0
مديريت پروژه
2.0
مدیریت استراتژیک
2.0
مديريت منابع انساني
2.0
اصول بازاریابی
2.0
مديريت زنجيره تامين
1.0
  
  
  
مدیریت و تحلیل بازار در معدن و صنایع معدنی (با رویکرد تحلیل های بنیادی و تکنیکال روند تغییر قیمت فلزات)
2.0
 مديريت مالی در شرکت های معدنی
2.0
 مديريت بحران در معدن و صنايع معدني
2.0
ارزیابی اقتصادی پروژ ه های معدنی و تحلیل ریسک
2.0
رهبری؛ ارتباطات و تحول
2.0
كارگاه مهارت هاي عمومي مديريت (شامل: اصول و فنون مذاكره؛ قوانين و مقررات در بخش معدن و صنايع معدني؛ توسعه پایدار درمعدن و صنايع معدني)
2.0
روش تحقيق
1.0
پروژه پاياني
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
واحدهاي گرايش
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد