مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
پرورش خلاقیت و ایده یابی
2.0
اول
مبانی مدیریت فناوری و نوآوری
3.0
اول
تئوری سازمان و مدیریت
2.0
اول
مدیریت استراتژیک فناوری
2.0
اول
تئوری های اقتصاد و سیر تحول فناوری
2.0
اول
پیش بینی و آینده نگاری فناوری
2.0
دوم
مدیریت نوآوری و تجاری سازی
3.0
دوم
مدیریت تولید و زنجیره تامین
2.0
دوم
مدیریت مالی توسعه فناوری
2.0
دوم
مدیریت بازایابی
2.0
دوم
مدل های کسب و کار
2.0
سوم
انتقال فناوری
2.0
سوم
سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و انتقال فناوری
2.0
سوم
ارزیابی فناوری
2.0
سوم
مدیریت دارایی های فکری
2.0
سوم
مباحث منتخب در مدیریت فناوری و نوآوری سطح بنگاه
2.0
چهارم
توسعه محصولات و خدمات جدید
2.0
چهارم
تدوین طرح کسب و کار
2.0
چهارم
کارآفرینی فناورانه
2.0
چهارم
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
واحدهاي گرايش
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد