مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
اصول و مبانی مدیریت
2.0
مبانی هوانوردی
2.0
زبان تخصصی هوانوردی 1
2.0
زبان تخصصی هوانوردی 2
2.0
استانداردها و نقش آن در صنعت هوایی
1.0
روش تحقیق
1.0
پایان نامه
3.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
واحدهاي گرايش
  
گرایش مدیریت اجرایی​
1.0

رفتار سازماني پيشرفته

گرایش مدیریت اجرایی​
1.0

مبانی علم اقتصاد در Airline​

گرايش مديريت اجرايي
1.0

مبانی هواشناسی

گرايش مديريت اجرايي
1.0

مقررات حقوقی هوانوردی

گرايش مديريت اجرايي
1.0

تحقیق در عملیات

گرايش مديريت اجرايي
2.0

آشنایی با ساختار سازمانی هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاهها​

گرايش مديريت اجرايي
2.0

مدیریت Airline و Airport​

گرايش مديريت اجرايي
2.0

مدیریت پیشرفته منابع انسانی

گرايش مديريت اجرايي
1.0

آشنایی با سیستمها و تجهیزات پروازی

گرايش مديريت اجرايي
1.0

برنامه ریزی و مدیریت پروژه

گرايش مديريت اجرايي
1.0

حسابداری ابزارها و نهادهای مالی

گرايش مديريت اجرايي
2.0

مهندسی ارزش و مدیریت ریسک و آینده پژوهی

گرايش مديريت اجرايي
1.0

مدیریت تکنولوژی و نوآوری در صنعت هوایی

گرايش مدييت اجرايي
1.0

بازدیدهای میدانی و ارائه گزارش و کارگاه آموزشی

گرايش مديريت اجرايي
2.0

مدیریت جامع کیفیت در صنعت هوایی

گرايش مديريت اجرايي
2.0

مطالعات تطبیقی شرکت و هوایی جهان (سمینار)

گرایش پیشگیری و بررسی سوانح هوایی
2.0

روانشناسی و رفتار سازمانی​

گرایش پیشگیری و بررسی سوانح هوایی
1.0

مدیریت تکنولوژی و نوآوری

گرایش پیشگیری و بررسی سوانح هوایی
1.0

مباني هواشناسي

گرایش پیشگیری و بررسی سوانح هوایی
2.0

مدیریت ایرلاین و خدمات فرودگاهی

گرایش پیشگیری و بررسی سوانح هوایی
1.0

فیزیولوژی پروازی

گرایش پیشگیری و بررسی سوانح هوایی
1.0

آشنایی با سیستم های هوایی و سامانه های هوایی

گرایش پیشگیری و بررسی سوانح هوایی
1.0

بررسی عملکرد تجهیزات خاص FDR- CVR-ACRS​

گرایش پیشگیری و بررسی سوانح هوایی
2.0

SMS و Human factor

گرایش پیشگیری و بررسی سوانح هوایی
1.0

مدیریت جامع کیفیت در صنعت هوایی

گرایش پیشگیری و بررسی سوانح هوایی
3.0

روش های کمی در مدیریت (آمار کاربردی- تحقیق در عملیات و مدل های تصمیم گیری)

گرایش پیشگیری و بررسی سوانح هوایی
2.0

مدیریت ایمنی هوایی و بررسی سوانح​

گرایش پیشگیری و بررسی سوانح هوایی
1.0

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از سیمولیشن

گرایش پیشگیری و بررسی سوانح هوایی
1.0

مدیریت عملکرد با نگاهی به تعالی نیروی انسانی

گرایش پیشگیری و بررسی سوانح هوایی
2.0

سمینار و راه های پیشگیری از سوانح

1 - 30صفحه بعد