مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
رویکرد های نو آورانه به رهبری سازمانی
2.0
فناوری اطلاعات و تحلیل داده ها
2.0
قابلیت اطمینان و ارزیابی عملکرد
2.0
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالي
2.0
تحلیل اقتصادی
2.0
بازاریابی و توسعه محصول جدید
2.0
اخلاق و ارزش ها و مسئولیت اجتماعی
1.0
پایان نامه
6.0
منابع انسانی و رفتار سازمانی
3.0
برنامه ریزی استراتژیک
3.0
کیفیت فرآیند
3.0
تولید و عملیات
3.0
مدیریت زنجیره تامین و کیفیت
3.0
تفکر سیستمی
2.0
روش تحقیق
2.0
مدیریت ریسک و تصمیم گیری
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
واحدهاي گرايش
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد