اعطاي وام دانشجويي تا سقف 200.000.000 ريال
چهارشنبه,01 اسفند, 1397

با توجه به توافق به عمل آمده با بانك قرض الحسنه مهر ايران امكان دريافت وام تا سقف 000ر000ر200 ريال معادل (بيست ميليون تومان) با كارمزد 4% براي دانشجويان سازمان مديريت صنعتي ميسر گرديد. لذا جهت دريافت اطلاعات بيشتر و تحويل مدارك به مسئول اجرايي دوره خود مراجعه نموده تا از مزایای وام های دانشجویی بهره مند شويد.