دوره مشترک سازمان مدیریت صنعتی با همکاری دانشگاه علم وصنعت ( دوره آمادگی استخدام با گرایش صنایع )

سازمان مدیریت صنعتی با همکاری دانشگاه علم وصنعت دوره آمادگی استخدام را با گرایش صنایع(160ساعت )برگزار می کند.

شهریه : 000ر000ر54 میلیون ریال

(قابل ذکر است بخش توسعه های شایستگیهای رفتاری توسط سازمان مدیریت صنعتی و بخش توسعه شایستگیهای تخصصی توسط دانشگاه علم وصنعت برگزار می گردد.)