352
26203934مديرواحدواحد آموزش- دفتر  دوره های تخصصی و کاربردی مدیریتA.shojaei@imi.ir
  
384
22016670 مسئول دورهدوره های تولیدی  و  پروژهasgari@imi.ir
  
357
22041083 مسئول دورهدوره های مالی و حسابداریM.rasoulof@imi.ir
  
376
22041084مسئول دورهدوره های مدیریت ، منابع انسانی و سازمانn.hashemzadeh@imi.ir
  
383
22041084مسئول دورهدوره های مدیریت ، منابع انسانی و سازمانmoghaddam@imi.ir
  
375
22016670مسئول دورهدوره های  بازاریابی و بازرگانی  miraghasi@imi.ir
  
373
22046528مسئول دورهدوره های اختصاصی سازمان هاjamalou@imi.ir
  
361
22046528مسئول دورهدوره های اختصاصی سازمان هاa.mousavi@imi.ir
  
381
22041082مسئول ثبت نامثبت نام کلیه دوره های تخصصی و کاربردیf.moazen@imi.ir و  Edureg@imi.ir
  
351
22041082 مسئول ثبت نامثبت نام کلیه دوره های تخصصی و کاربردیe.akhlaghi@imi.ir  و  Edureg@imi.ir
  
375
22016670مسئول دورهدوره های  بازرگانی و بازاریابیbehbodis@imi.ir
  
352
26203934مسئول دفترواحد آموزش - دفتر مدیریت دوره های تخصصی  و کاربردی مدیریت