ارتباط با ما
  
  
  
  
  
  
خانم موذن
381
22041082مسئول ثبت نامثبت نام کلیه دوره های تخصصی و کاربردیf.moazen@imi.ir و  Edureg@imi.ir
خانم اخلاقی
351
22041082 مسئول ثبت نامثبت نام کلیه دوره های تخصصی و کاربردیe.akhlaghi@imi.ir  و  Edureg@imi.ir
خانم  ميرآقاسي
375
22016670مسئول دورهدوره های  بازاریابی و بازرگانی  miraghasi@imi.ir
خانم بهبودی
375
22016670مسئول دورهدوره های  بازرگانی و بازاریابیbehbodis@imi.ir
آقای جمالو
373
22046528مسئول دورهدوره های اختصاصی سازمان هاjamalou@imi.ir
خانم موسوی
361
22046528مسئول دورهدوره های اختصاصی سازمان هاa.mousavi@imi.ir
آقای عسکری
384
22016670 مسئول دورهدوره های تولیدی  و  پروژهasgari@imi.ir
خانم رسول اف
357
22041083 مسئول دورهدوره های مالی و حسابداریM.rasoulof@imi.ir
خانم  هاشم زاده
376
22041084مسئول دورهدوره های مدیریت ، منابع انسانی و سازمانn.hashemzadeh@imi.ir
خانم مقدم
383
22041084مسئول دورهدوره های مدیریت ، منابع انسانی و سازمانmoghaddam@imi.ir
خانم بیات
352
26203934مسئول دفترواحد آموزش - دفتر مدیریت دوره های تخصصی  و کاربردی مدیریت
آقای سیدعلیرضا شجاعی
352
26203934مديرواحدواحد آموزش- دفتر  دوره های تخصصی و کاربردی مدیریتA.shojaei@imi.ir