ارتباط با ما
  
  
  
  
  
  
خانم دكتر گلچين فر
مديرواحدواحد آموزش دوره های تخصصی و کاربردی مدیریتgolchinfar@imi.ir
آقای عسکری
352
26203934مسئول دفتر و مسئول دورهواحد آموزش دوره های تخصصی و کاربردی مدیریتasgari@imi.ir
خانم درودگرفر
357
22041083مسئول دورهتیم دوره های مالی و حسابداریm.doroudgarfar@imi.ir
خانم  هاشم زاده
376
22041084مسئول دورهتیم دوره های مدیریت ، منابع انسانی و سازمانn.hashemzadeh@imi.ir
خانم مقدم
383
22041084مسئول دورهتیم دوره های مدیریت ، منابع انسانی و سازمانmoghaddam@imi.ir
خانم ها بهبودی و ميرآقاسي
375
22016670مسئول دورهتیم دوره های بازرگانی و بازاریابیbehbodis@imi.ir , miraghasi@imi.ir
خانم شکری
371
22046528مسئول دورهتیم دوره های اختصاصی سازمان هاm.shokri@imi.ir
آقای جمالو
373
22046528مسئول دورهتیم دوره های اختصاصی سازمان هاjamalou@imi.ir
خانم فهیمی پور
361
22046528مسئول دورهتیم دوره های اختصاصی سازمان هاm.fahimipour@imi.ir
خانم موذن
381
22041082مسئول ثبت نامf.moazen@imi.ir
خانم اخلاقی
351
22041082مسئول ثبت نامe.akhlaghi@imi.ir