دوره پرورش مديران آينده ويژه مديران بخش هاي صنعتي كشور


هدف :

تجارب موجود در فرآيند توسعه اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته و نوپاي صنعتي نشان مي دهد كه وجود مديران كارآمد يكي از اهرم هاي قوي و محرك هاي اصلي توسعه است.

نياز به تقويت و تجهيز كادر مديريت به خصوص در بخش هاي صنعتي در شرايط امروز كشور كه تعداد زيادي از مديران مجرب و شايسته اين بخش بازنشسته شده‌اند يكي از دغدغه هاي اصلي كشور مي باشد، لذا نياز به پرورش و تجهيز مديراني كه در آينده نزديك بتوانند جاي خالي اين دسته از مديران را به نحو احسنت پر نمايند به خوبي احساس شده است.

كشور ما در اين برهه از زمان نيازمند مديراني است كه بتوانند با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي دانش مديريت و تجارب كشورهاي صنعتي و نيز درنظر گرفتن شرايط بومي، وظايف خويش را در راهبري و ايجاد تحول در بخش صنعت به نحو موثرتر از گذشته انجام داده و راه را براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هموار كنند.

دوره "پرورش مديران آينده ويژه مديران بخش هاي صنعتي كشور" نيز به دنبال توسعه مهارت‌ها، دانش، بينش و نگرش مديريتي كارشناسان جوان و مجربي است كه بتوانند در آينده نزديك از عهده ايفاي نقش مديران موفق در بخش صنعت كشور به خوبي برآيند.


محتواي دوره:

 • اصول و مباني مديريت
 • نگرش سيستمي
 • مديريت مالي براي مديران غير مالي
 • مديريت منابع انساني
 • اقتصاد براي مديران
 • قوانين مورد نياز براي مديران (تجارت، ماليات و ...)
 • اخلاق حرفه اي
 • رهبري
 • حاكميت شركتي
 • مديريت استراتژيك
 • اصول و فنون مذاكره
 • تكنيك‌هاي خلاقانه حل مساله
 • اصول بازاريابي با تكيه بر بازاريابي ديجيتال
 • مديريت زنجيره تامين

 

نحوه اجراي دوره:

اين دوره بصورت يك روز كامل در هفته برگزار مي‌گردد. بصورتي كه شركت‌كنندگان در دوره از ساعت 12 تا 8 يك درس و بعد از ظهر از ساعت 17:30 تا 13:30 درس ديگري خواهند داشت.

طول دوره:

اين دوره معادل 200 ساعت آموزش است و مدت اجراي آن برابر 6 ماه خواهد بود.


شرايط شركت‌كنندگان در دوره:

 • دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي از دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي معتبر
 • دارا بودن حداقل پنج سال سابقه كار كارشناسي
 • پذيرفته‌شدن در سنجش تعيين سطح و مصاحبه اختصاصي

مدرك دوره:

به دانش‌ آموختگان اين دوره مطابق ضوابط سازمان مديريت صنعتي مدرك دوره تخصصي "دوره پرورش مديران آينده ويژه مديران بخش‌هاي صنعتي كشور" اعطا خواهد شد.

تماس با مسئولين دوره:

مسئول اجرايي دوره: خانم هانيه تهمتن

  تلفن: 22043005

 داخلي : 476

 ايميل: H.tahamtan@imi.ir

شهريه دوره:    

   چهل و پنج ميليون (000ر000ر45) ريال