معاونت آموزش

معاونت آموزش

آموزش يكي از وجوه به هم پيوسته خدمات سازمان مديريت صنعتي است و حدود پنج دهه است كه سازمان با هدف تقويت دانش نظري، توسعه بينش سيستمي و راهبردي و ارتقاء مهارتهاي كاربردي مديريت، دوره هاي آموزشي متمايز خود را ارائه مي نمايد.

مرکز آموزش سازمان، با شناسايي نيازهاي آموزشي مؤسسات و شركتها و با بهره گيري از توان علمي و عملي شبكه اي از استادان و مشاوران متخصص و مجرب داخل و خارج از كشور، دوره هاي متنوع آموزشي را براي سطوح مختلف مديران ارشد، مديران مياني، كارشناسان و سرپرستان با گرايشهاي مختلف طراحي و اجرا مي نمايد. ارائه دانش و مفاهيم روز، با تأكيد بر جنبه هاي كاربردي و استفاده از شيوه هاي نوين تدريس از ويژگيهاي بارز آموزش دراين سازمان است. در برنامه هاي آموزشي از روشهاي تعاملي از جمله استفاده از قضاياي آموزشي (Case Method)، كارهاي گروهي، كارگاههاي آموزشي و همچنين ابزارهاي چند رسانه اي استفاده مي شود.

بعلاوه دوره هاي كارشناسي ارشد نيز مطابق با ضوابط آموزش عالي اجرا مي شود كه علاقمندان به شركت در آن از طريق آزمون سراسري پذيرفته مي شوند.

در هر سال حدود 12000 نفر از خدمات آموزشي سازمان بهره مند مي شوند كه به اين ترتيب حجم عمليات آموزشي سازمان به يك ميليون نفر-ساعت در سال مي رسد.