آخرين تغييرات قوانين مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده، كاربردها و معافيت هاي آن
سخنران
جناب آقاي دكتر فرشيد فريدوني مدير كل ماليات بر ارزش افزوده استان تهران
روز برگزاری
1395/03/25
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
توضیحات
خلاصه برنامه
  • آخرین تغییرات قوانین مالیات بر ارزش افزوده
  • راهکارهای حمایتی در قانون مالیاتهای مستقیم
  • معافیت های مالیاتی
  • حقوق و وظایف مودیان مالیاتی
  • کاهش هزینه های محاسباتی و بهبود عملکرد مالی


محل برگزاری
خيابان وليعصر- نبش جام جم- سازمان مديريت صنعتي- ساختمان آموزش- طبقه سوم- سالن زنده ياد دكتر وفا غفاريان
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

سخنران

روز برگزاری

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

خلاصه برنامه

محل برگزاری

سال

برنامه آینده می باشد؟

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

تاریخ و ساعت شروع

تاریخ و ساعت پایان

روزهای برگزاری

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط