اصول و تکنیک های بازی کاری (Gamification)-اسباب نوین کسب و کارها برای افزایش سطح وفاداری و مشارکت مشتریان و کارکنان
سخنران
جناب آقاي دكتر محمود استقلال
روز برگزاری
1395/06/09
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
توضیحات
خلاصه برنامه
  • ضرورت نیاز به وفاداری و مشارکت فعال مخاطبان در روزگار کنوني
  • اصول وفاداري و انگيزش بويژه در پارادايم برند سازي
  • ريشه ها و اصول روانشناختي در طراحي بازي ها و نيز ابعاد درگير شدن انسان هادر آن
  • تاريخچه ومباني بازي كاري و بررسي نحوه توسعه آن در سطح جهان
  • تعاريف و اصول بازي كاري و تفاوت و شباهت هاي آن با ساير مباحث مرتبط
  • تكنيك ها و و مكانيك هاي بازي كاري
  • ارائه نمونه هاي علمي از كاربردهاي بازي كاري در صنعت و تجارت
  • مرور فلسفه تكنيك هاي بازي كاري
  • طرح ريزي بازي كاري با توجه به شخصيت هاي متفاوت مخاطبان

محل برگزاری
خيابان وليعصر- نبش خيابان جام جم - سازمان مديريت صنعتي- ساختمان آموزش- طبقه سوم- سالن زنده ياد دكتر وفا غفاريان
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

سخنران

روز برگزاری

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

خلاصه برنامه

محل برگزاری

سال

برنامه آینده می باشد؟

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

تاریخ و ساعت شروع

تاریخ و ساعت پایان

روزهای برگزاری

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط