آموزش و توسعه مدیران تراز جهانی - ضرورت ها و الزامات
سخنران
جناب آقاي دكتر محمد علي محمدي - مدير عامل سازمان مديريت صنعتي و جناب آقاي دكتر علي محمد گودرزي- معاون پژوهش و توسعه كسب و كار سازمان مديريت صنعتي
روز برگزاری
1395/07/06
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
توضیحات
خلاصه برنامه
  • جایگاه توسعه منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی
    (مولفه های درون زایی و برون زایی)
  • نقش آفرینی مدیران جهانی در توسعه اقتصادی
  • بررسی و ارائه ویژگی های طرح آموزش و توسعه 500 مدیر تراز جهانی برمبنای مدل شایستگی
محل برگزاری
خيابان جام جم- سازمان مديريت صنعتي- ساختمان آموزش- طبقه سوم- سالن زنده ياد دكتر وفا غفاريان
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

سخنران

روز برگزاری

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

خلاصه برنامه

محل برگزاری

سال

برنامه آینده می باشد؟

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

تاریخ و ساعت شروع

تاریخ و ساعت پایان

روزهای برگزاری

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط