كيفيت زندگي
سخنران
جناب آقاي علي اكبر صابري زفرقندي مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت
روز برگزاری
1395/08/25
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
توضیحات
خلاصه برنامه
محل برگزاری
خيابان جام جم- سازمان مديريت صنعتي- ساختمان آموزش- طبقه سوم- سالن زنده ياد دكتر وفا غفاريان
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

سخنران

روز برگزاری

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

خلاصه برنامه

محل برگزاری

سال

برنامه آینده می باشد؟

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

تاریخ و ساعت شروع

تاریخ و ساعت پایان

روزهای برگزاری

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط