دوره بين الملل و تور صنعتي ايالت باواريا آلمان
سخنران
روز برگزاری
1396/01/20
زمان شروع
زمان پایان
توضیحات
خلاصه برنامه
محل برگزاری
كشور آلمان
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

سخنران

روز برگزاری

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

خلاصه برنامه

محل برگزاری

سال

برنامه آینده می باشد؟

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

تاریخ و ساعت شروع

تاریخ و ساعت پایان

روزهای برگزاری

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط