جنبه هاي انساني كسب و كار(The Human Side Of Enterprise)
سخنران
جناب آقاي سيد محمد موسوي مدير عامل شركت گروه بهداشتي فيروز
روز برگزاری
1395/10/14
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
توضیحات
خلاصه برنامه

  • بيان تجربيات كم نظير يك مدير موفق ايراني
  • آثار و بركات اعتماد و خوش بيني به سرشت انسان ها و فرصت دادن به آنها
  • كاركنان ارزشمند ترين دارائي سازمان ها هستند

محل برگزاری
خيابان وليعصر- نبش جام جم- سازمان مديريت صنعتي- ساختمان آموزش- طبقه سوم - سالن زنده ياد دكتر وفا غفاريان
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

سخنران

روز برگزاری

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

خلاصه برنامه

محل برگزاری

سال

برنامه آینده می باشد؟

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

تاریخ و ساعت شروع

تاریخ و ساعت پایان

روزهای برگزاری

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط